دوره قاعدگی یا سیکل قاعدگی به طور معمول چگونه است؟

دوره قاعدگی یا سیکل قاعدگی به طور معمول چگونه است؟ در طول دوره قاعدگی، ضخامت دیواره رحم فرو می ریزد و خون اضافی از طریق واژن خارج می شود. دوره های قاعدگی شما ممکن است هر ماه شبیه به هم نباشد. حتی ممکن است نسبت به دوره قاعدگی خانم های دیگر...