دوره قاعدگی تا چه زمانی ادامه دارد؟

دوره قاعدگی تا چه زمانی ادامه دارد؟ فرایند قاعدگی تا یائسه شدن ادامه دارد. یائسگی بین 45 تا 55 سالگی رخ می دهد و متوسط آن 50 سالگی است. یائسگی بدان معناست که دیگر تخمک گذاری انجام نمی شود، پریود اتفاق نمی افتد و فرد نمی تواند باردار شود. همانند قاعدگی،یائسگی نیز در زنان مختلف،...