خونریزی غیر نرمال چگونه تشخیص داده می شود؟

خونریزی غیر نرمال چگونه تشخیص داده می شود؟ برای تشخیص خونریزی غیر نرمال در دوران قبل از یائسگی و خونریزی بعد از یائسگی، پزشک سابقه شخصی و خانوادگی شما را بررسی می کند. شما به لحاظ فیزیکی معاینه می شوید. ممکن است یک یا چند مورد از تست های زیر...