آیا تغییرات هورمونی در زنان می تواند باعث چاقی بعد از دوران یائسگی آنان باشد؟

آیا تغییرات هورمونی در زنان می تواند باعث چاقی بعد از دوران یائسگی آنان باشد؟ دکتر میردامادی در مورد تغییرات هورمونی و اضافه وزن توضیح می دهند، اگر چه افراد در هر سنی می توانند به اضافه وزن دچار شوند،اما اضافه وزن سریع بعد از دوران یائسگی نیز بسیار شایع است. تغییرات هورمونی...