جوایز جشنواره آفتاب

پژو
1دستگاه خودرو 206
خرید-سکه-گرمی
4 عدد سکه تمام بهار آزادی
10 عدد تبلت