بر اساس اطلاعات عنوان شده توسط شما، تاریخ تقریبی زایمان‌تان یکشنبه 29 فروردین 1400 خواهد بود. تاریخ‌های زیر، با فرض ثابت بودن طول دوره قاعدگی به مدت ۲۸ روز در حداقل سه دوره پیش از بارداری محاسبه شده‌اند. ماشین حساب زایمان پنبه ریز تاریخ تقریبی تعدادی از رویدادهای مهم در دوران بارداری را در ادامه برای شما آورده است.

زمان زایمان برآورد شده توسط این ماشین حساب معادل تاریخی است که در آن احتمال دارد زایمان طبیعی صورت گیرد. ماشین حساب زایمان با استفاده از روش‌های گوناگونی تاریخ تقریبی زایمان را محاسبه می‌نماید. در محاسبه براساس تاریخ اولین روز از آخرین قاعدگی، طول دوره عادت ماهیانه به طور معمول ۲۸ روز در نظر گرفته می‌شود و فرض بر آن است که لقاح در روز چهاردهم آخرین دوره اتفاق افتاده باشد. در این روش ممکن است طول دوران بارداری بیشتر برآورد شود و در محاسبات آن خطایی بیش از دو هفته رخ دهد. همچنین این ابزار می‌تواند براساس تاریخ لقاح، زمان زایمان را محاسبه نماید که در مواردی چون انجام لقاح مصنوعی و یا زمانی که شما از تاریخ لقاح اطلاع دقیق دارید، کاربرد دارد. در بررسی‌های سونوگرافی از اندازه رویان برای محاسبه طول دوره بارداری استفاده می شود، دقت محاسبات به دست آمده از این روش در طول دوران بارداری متفاوت است و در سه ماهه اول بارداری دقیق‌ترین روش برای تشخیص سن بارداری می‌باشد.

تاریخ تقریبی زایمان:

یکشنبه 29 فروردین 1400